info@remieconsultants.nl

WET FLEXIBEL WERKEN PER 01 JANUARI 2016

Nieuws Interviews WET FLEXIBEL WERKEN PER 01 JANUARI 2016
WET FLEXIBEL WERKEN PER 01 JANUARI 2016

De Wet Flexibel Werken per 01 januari 2016

De Wet Flexibel Werken moet bevorderen dat werknemers bij bedrijven met méér dan tien werknemers meer mogelijkheden krijgen om te telewerken en op voor hen gunstige tijden te werken.

' Flexibel Werken '

Ingaande per 01 januari 2016

„De wet is een wijziging van de Wet Aanpassing Arbeidsduur. Momenteel kunnen werknemers onder bepaalde voorwaarden een verzoek doen bij hun werkgever om het aantal werkuren per week aan te passen. De werkgever kan dit verzoek slechts weigeren als hij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft.”

Vanaf 1 januari 2016 kunnen werknemers bij hun werkgever een verzoek doen om de arbeidsduur, arbeidstijden en de arbeidsplaats aan te passen. De werkgever mag het verzoek alleen weigeren als hij daarvoor zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen heeft. Als de werkgever een verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats overweegt af te wijzen, dan moet hij daarover met de werknemer overleggen. Een eventuele afwijzing moet de werkgever schriftelijk, onder opgave van redenen, aan de werknemer mededelen.

Als de werkgever de spreiding van de uren wil wijzigen, dan kan dat alleen als de werkgever daarbij een zodanig belang heeft dat de wens van de werknemer daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.